Vad är medling?

Medling – plats för konstruktiv dialog och hållbara lösningar

Medling är en dialogbaserad konflikthanteringsmetod som används vid många olika typer av konflikter. Allt ifrån stora internationella konflikter till konflikter på arbetsplatser, inom familjen och vid juridiska tvister.

Grunden i medling är att en tredje person hjälper och bistår parterna i en konflikt med att frivilligt och gemensamt komma fram till acceptabla och hållbara lösningar. Medlaren är opartisk och tar inte ställning för någon av parterna. Medlaren dömer inte och avgör inte hur konflikten skall lösas.

Fokus, mål och fördelar
Fokus är att hjälpa parterna kliva ur fastlåsta positioner och skapa utrymme för konstruktiv dialog. Målet är att etablera en effektiv process för problemlösning, där parterna kan se nya perspektiv och nya möjligheter.

  • I medling överlämnar inte parterna konflikten eller hur den ska lösas till någon annan utan behåller kontrollen över konflikten och hur lösningen ska se ut
  • Medling främjar samarbete och är särskild lämplig då parterna måste eller vill fortsätta ha en relation – som arbetskamrater, föräldrar eller affärspartners.
  • Medling är framtidsorienterad och lösningsfokuserad. Den är inte inriktad på det som varit, på skuldfrågan eller på vem som har rätt eller fel.

Konfliktkunskap

Vad handlar våra konflikter om? I grund och botten handlar de om människors vilja. Viljan att uppnå något, att tillgodose intressen och behov.
I viljan ligger drivkraft, energi och kreativitet.

Olika typer av konflikter
En del konflikter är mer sakorienterade – vad ska göras, hur ska det göras, vem skall göra det och när ska det göras. Andra konflikter är mer relationsorienterade – individers beteenden och samarbetsproblem står i fokus. De flesta konflikter har inslag av båda varianterna i olika utsträckning.

Vi har konflikter inom oss själva och vi har konflikter med varandra. Det finns även konflikter i vår omgivning och i samhället som vi berörs av. Konflikter är inte bra eller dåliga i sig utan det avgörande är hur vi beter oss när vi försöker hantera och lösa våra konflikter.

Konflikthantering
Om inte konflikter tas om hand eller hanteras på ett bra sätt blir det slitsamt och energikrävande för de som berörs. Värdefull tid och resurser tas i anspråk och det leder ofta till höga kostnader.

Om konflikter däremot hanteras på ett konstruktivt sätt kan meningsskiljaktigheter och olikheter tas tillvara och leda till förändring, lärande och utveckling.

Medling kan användas vid många typer av konflikter men i vissa situationer är det mer lämpligt att använda andra metoder för att hantera konflikten. Hur en konflikt ska hanteras och vilken metod som skall användas måste avgöras från fall till fall – varje konflikt är unik.

Läs mer om Medlingshusets tjänst Medling och konflikthantering.